0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Morele stress en Covid-19

Het doel van deze vragenlijst is het bestuderen van factoren, die een invloed kunnen hebben op dierenartsen die werken met kleine huisdieren. Het gaat om factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor een toename van ethische conflicten en morele stress. De vragenlijst is gericht op verschillende culturele groepen in verschillende landen, die allemaal getroffen zijn door Covid-19.

Stilaan groeit het besef dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan morele stress. Deze kan ontstaan wanneer een individu geconfronteerd wordt met een moreel dilemma, zoals bijvoorbeeld een beroepsgerelateerde problematiek. Dit laatste geldt niet alleen voor diegene die met mensen werken maar ook voor personen die met dieren werken. Het is met andere woorden een bekend gegeven, ook voor de diergeneeskundige praktijk. Recentelijk werden er dan ook initiatieven opgericht om dierenartsen te ondersteunen tijdens de Covid-19 pandemie.

Morele stress wordt gedefinieerd als de situatie waarin een professional zich bevindt “Wanneer de professional weet wat hij/zij moet doen om juist te handelen, maar als hij/zij zich niet in de mogelijkheid bevindt om deze juiste handeling uit te voeren”. Het is een situatie waarin men erkent wat de correcte ethische en professionele keuze is, maar verhinderd wordt deze correcte keuze uit te voeren. Morele stress benadrukt het verband tussen de psychologische frustrerende ervaring en de schending van de professionele integriteit. Dit fenomeen treedt op wanneer men zich niet in de mogelijkheid bevindt om te handelen naar dat wat men ethisch correct vindt. 

Tijdens de noodsituatie veroorzaakt door Covid-19 is de morele stress voor de veterinaire medische wereld toegenomen. Om deze reden is het belangrijk om dit aspect grondig te onderzoeken evenals de invloed die het uitoefent op het professionele welzijn. Dergelijke onderzoeken kan men uitvoeren door middel van wetenschappelijke studies die vergelijkingen maken van veterinaire praktijkervaringen in verschillende landen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Jouw mening zal gevraagd worden met betrekking tot belangrijke aspecten die voorkomen tijdens jouw dagelijks werk en die een bron van ongemak en moreel leed kunnen zijn, eventueel zelfs versterkt door de Covid-19-pandemie. Je zal gevraagd worden onderscheid te maken tussen je professionele praktijk in de kliniek, meestal met particuliere honden en katten en je professionele praktijk, indien van toepassing, in asielen, kennels enz.

De enquête wordt beheerd door het Ethisch Laboratorium voor Diergeneeskunde, Natuurbehoud en Dierenwelzijn van de Universiteit Padua, Italië. De enquête heeft geen specifieke financiering verkregen.

Er worden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt, de eigenaar van de gegevensverwerking is de Universiteit van Padua, die garandeert dat de verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met EU Reg. N. 679/2016.

We nodigen je bijgevolg uit om de informatie te lezen over hoe jouw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld door op de groene tekst "Show policy" onderaan de pagina (link) te klikken. De antwoorden op de vragenlijst worden verzameld met behulp van software van derden (LimeSurvey), die een eigen privacybeleid heeft - https://www.limesurvey.org/policies/privacy-policy

Instructies

Tenzij anders aangegeven, is het altijd de bedoeling dat je die optie markeert die het best jouw situatie omchrijft. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Enkel jouw mening is belangrijk.

Er zijn 29 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.


 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met art. 13 van EU-verordening 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming, hierna EU-verordening genoemd), met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens waarvan de Universiteit van Padua (hierna Universiteit genoemd) in het bezit komt door het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten zoals het onderzoeksproject - Vragenlijst "Morele stress en Covid-19".

De verwerking van de persoonsgegevens respecteert de principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van de privacy en rechten van de betrokkenen, zoals gespecificeerd in deze verklaring.

 

ONDERZOEKSPROJECT: Vragenlijst "Morele stress en Covid-19"

 

INRICHTENDE ORGANISATIE: Universiteit van Padua - Departement voor Vergelijkende Biogeneeskunde en Voeding 

 

WETENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKE: Barbara de Mori en Simona Normando

barbara.demori@unipd.it; simona.normando@unipd.it

INFORMATIE BETREFFENDE DE PRIVACY: 

 

1. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

2. Bronnen en soorten gegevens

3. Doel van de gegevensverwerking

4. Methode voor gegevensverwerking

5. Rechtsgrondslag van de behandeling en aard van de opdracht

6. Ontvangers van gegevens

7. Bewaring van gegevens

8. Rechten van de belanghebbende

9. Procedures voor de uitoefening van rechten

10. Mogelijke wijzigingen in de informatie

 

 

1. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming, aangesteld overeenkomstig art. 37 van de EU-verordening, kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: privacy@unipd.it

 

2. Bronnen en type gegevens

De persoonsgegevens die rechtstreeks door de betrokkene worden verstrekt, kunnen volgende zijn:

a. Gemeenschappelijke gegevens. Persoonlijke gegevens en contactgegevens (e-mail)

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De verkregen gegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering en verspreiding van de universitaire institutionele activiteiten. In het bijzonder worden de verkregen gegevens verwerkt voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden binnen het project "Morele Stress en Covid-19".

De specifieke doelstelling van het onderzoeksproject is het verzamelen van nuttige informatie over het ongemak en morele stress van de corona-pandemie bij de uitoefening van het beroep van dierenarts gespecialiseerd in de behandeling van honden en katten. 

Persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt voor andere wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

 

 4. Methode voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens van de betrokken personen worden verzameld door middel van een elektronische vragenlijst die per e-mail wordt verzonden.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op een manier die maximale veiligheid en vertrouwelijkheid garandeert en kan worden uitgevoerd met behulp van handmatige, geautomatiseerde en digitale hulpmiddelen die geschikt zijn voor het opslaan, beheren en verzenden ervan.

De universiteit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen met betrekking tot de rechten van de betrokkene op basis van persoonsgegevens, inclusief profilering, in overeenstemming met de waarborgen voorzien in art. 22 van de EU-verordeningen.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op institutionele harde schijven die worden beschermd door wachtwoorden en alleen toegankelijk zijn met toestemming van de wetenschappelijke verantwoordelijke.  En dit in overeenstemming met de beveiligings- en organisatorische maatregelen die zijn vastgelegd in het privacybeleid van het Departement voor Vergelijkende Biogeneeskunde en Voeding.  

 

5. Rechtsgrondslag van de behandeling en aard van de opdracht

De rechtsgrondslag van de behandeling is de uitvoering van taken van algemeen belang van onderzoek, onderwijs en de zogenaamde "derde missie", institutioneel toevertrouwd aan de universiteit (art. 6, lid 1, letter e, van de EU-verordening).

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is optioneel.

 

6. Ontvangers van de gegevens

De gegevens mogen uitsluitend voor de in punt 4 vermelde doeleinden worden meegedeeld aan universitair personeel en aan medewerkers, inclusief autonome medewerkers, die ondersteunende activiteiten verlenen voor de uitvoering en het beheer van de activiteiten voorzien in het onderzoeksproject.

De volgende externe partijen die door de Data Controlerende Instantie als verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld, zijn ook ontvangers van de gegevens: LimeSurvey.

De antwoorden op de vragenlijst worden in feite verzameld met behulp van software van derden (LimeSurvey), die een eigen privacybeleid hebben https://www.limesurvey.org/en/privacy-policy

De verzamelde gegevens worden normaal gesproken niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. De universiteit zorgt in ieder geval voor naleving van de beveiligingsregels ter bescherming van de privacy van betrokkenen.

 

7. Bewaring van gegevens

Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de onderzoeksdoeleinden zoals uiteengezet werd in punt 4. Persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard dan nodig is om de onderzoeksdoeleinden vermeld in punt 4 te bereiken. Persoonsgegevens kunnen zelfs na de periode worden bewaard. noodzakelijk om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld of vervolgens verwerkt, in overeenstemming met art. 5, § 1 letter e) van de EU-verordening.

 

8. Rechten van de belanghebbende

De volgende rechten worden toegekend aan de betrokkene:

a) recht op toegang, rectificatie of integratie van hun gegevens (artikelen 15 en 16 EU-verordening);

b) recht op annulering (recht om te worden vergeten), volgens art. 17 EU-verordening;

c) recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden uiteengezet in art. 18 EU-verordening;

d) recht op overdraagbaarheid van gegevens, zoals geregeld in art. 20 EU-verordening;

e) het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 EU-verordening);

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verantwoodelijke voor de bescherming van persoonsgegevens.

De betrokkene kan zijn / haar toestemming voor de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens op elk moment intrekken.

Elke intrekking van de toestemming door de betrokkene heeft geen invloed op de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld voor de onderzoeksdoeleinden en die vermeld staan in punt 4. 

In dit geval zullen geen verdere persoonsgegevens van de betrokkene worden verzameld.  De reeds verzamelde gegevens zullen ongewijzigd gebruikt worden.  De oorspronkelijke resultaten of de resultaten na verwerking zullen niet herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

 

9. Procedures voor de uitoefening van rechten

Om zijn / haar rechten uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met de gegevensbeheerder door te schrijven naar het gecertificeerde e-mailadres amministrazione.centrale@pec.unipd.it of naar de e-mailadressen urp@unipd.it  of direzione.bca@unipd.it. Als alternatief kan de geïnteresseerde partij eveneens schrijven naar: University of Padua, via VIII Febbraio n. 2, Padua.

De gegevensbeheerder is verplicht om binnen een maand na het verzoek een antwoord te geven. Deze periode kan worden verlengd tot drie maanden in geval van bijzondere complexiteit van het verzoek.

 

10. Mogelijke wijzigingen in de informatie

Alle wijzigingen en aanvullingen op dit beleid worden gepubliceerd in het privacygedeelte van de website https://www.bca.unipd.it/privacy